Shabbat

Friday 16 November  

3.55 pm – Candle Lighting 

3.45 pm – Mincha & Ma’ariv

Shabbat 17 November 

9.15 am – Shacharit

3.45 pm – Mincha followed by Seudah Shlishit & D’var Torah

5.00 pm – Ma’ariv followed by Havdalah