Shabbat

Friday 28 July

7.30 am – Shacharit
7:15 pm – Mincha & Kabbalat Shabbat

8.41 pm – Candle Lighting

Shabbat 29 July

8.45 am – Parsha Shiur

9.15 am – Shacharit
8.00 pm – Pre Mincha Mishna shiur
8.45 pm – Mincha & followed by seuda shlishit and d’var Torah

9.51 pm Ma’ariv and Havadalah