Shabbat

Friday 22 September (Rosh Hashanah)

8.00 am – Shacharit
6:30 pm – Mincha & Kabbalat Shabbat

6.45 pm – Candle Lighting

Shabbat 23 September

8.45 am – Parsha Shiur

9.15 am – Shacharit
6.30 pm – Mincha followed by seuda shlishit
6.45 pm – Shabbat Shuva Derasha by Rabbi Lord Sacks

7.44 pm Ma’ariv and Havadalah