Shabbat

Friday 21 September  

6.47 pm – Candle Lighting 

6.15 pm – Mincha & Ma’ariv

Shabbat 22 September 

9.15 am – Shacharit

6.45 pm – Mincha followed by Seudah Shlishit & D’var Torah

7.46 pm – Ma’ariv followed by Havdalah